Integritetspolicy

Perfecta Pump ABs behandling av personuppgifter

Perfecta Pump AB värnar om sina kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt. Det är Perfecta Pump ABs målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information Perfecta Pump AB samlar in och hur denna används.

 

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

Vi samlar in och lagrar information om dig som till exempel namn, post- och leveransadress, e-post, telefonnummer och organisationsnummer. 
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Perfecta Pump ABs rättsliga skyldigheter.

 

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

•    För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
•    För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms.
•    Kundundersökningar
•    Bjuda in till event/evenemang


Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Perfecta Pump AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss. 

 

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Perfecta Pump AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.


Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Perfecta Pump AB kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Perfecta Pump ABs räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Perfecta Pump ABs samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. 
Perfecta Pump AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Perfecta Pump AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

 

Rätt till information 

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Perfecta Pump AB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Perfecta Pump AB på adress som anges nedan.

Kontaktinformation

Perfecta Pump AB
Rådjursvägen 9
352 45 Växjö
0470-799 800
www.perfecta.se

 

Ändring av denna integritetspolicy

Perfecta Pump AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Perfecta Pump ABs webbsida. Senast uppdaterad: 2018-05-03.

×